Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

niemniej
9028 98aa 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaMartwa13 Martwa13

September 17 2019

8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viaztar ztar
niemniej
Reposted fromgruetze gruetze viabarszczowa barszczowa

September 16 2019

niemniej
0251 bc1b
Reposted fromqb qb viaLuukka Luukka

September 08 2019

niemniej
5461 31e1 500
Wildlife
Reposted fromrozmyty rozmyty viaPolinda Polinda

September 07 2019

niemniej
Reposted frommondomg mondomg viaNajada Najada

September 06 2019

niemniej

August 28 2019

niemniej
9226 076c
Reposted frommangoe mangoe

August 27 2019

niemniej
7792 3a60 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazuzka0 zuzka0

August 26 2019

niemniej
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
niemniej
Los daje nam wszystkim trzech nauczycieli, trzech przyjaciół, trzech wrogów i trzy wielkie miłości. Jednak ta dwunastka nigdy nie wydaje się oczywista i nigdy nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie pokochamy, nie opuścimy lub nie zaczniemy z nimi walczyć.
— Gregory David Roberts - "Shantaram"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 17 2019

8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viaztar ztar
niemniej
Reposted fromgruetze gruetze viabarszczowa barszczowa

September 16 2019

niemniej
0251 bc1b
Reposted fromqb qb viaLuukka Luukka

September 08 2019

niemniej
5461 31e1 500
Wildlife
Reposted fromrozmyty rozmyty viaPolinda Polinda

September 07 2019

niemniej
Reposted frommondomg mondomg viaNajada Najada

September 06 2019

niemniej

August 28 2019

niemniej
9226 076c
Reposted frommangoe mangoe

August 27 2019

niemniej
7792 3a60 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazuzka0 zuzka0

August 26 2019

niemniej
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl